Obchodné podmienky

OBJEDNÁVKY

Tovar možno objednať elektronickou objednávkou, e-mailom, telefonicky.

DODACIE LEHOTY A DODACIE PODMIENKY

V prípade požiadavky na zaslanie tovaru kontaktujte
Tovar skladom dodávame do 5tich pracovných dní
Tovar dodávame na dobierku službou PPL v súlade s ich platným sadzobníkom. (Motor s príslušenstvom a akumulátorom cca 170, – Sk)

POŠKODENIE ZÁSIELKY

Obchodný balík: Pre uplatnenie škody vzniknuté dopravou, je zákazník povinný tovar pri obdržaní ihneď skontrolovať a spísať s dopravcom reklamačný protokol).
PPL balík: Pri preberaní zásielky je nutné skontrolovať obal zásielky – zjavnú vadu (poškodenie obalu) je nutné ihneď oznámiť a poznamenať do prepravného listu. Zásielku je tak možné prevziať aj s touto vadou bez obáv s následným uplatňovaním prípadné škody. Obsah zásielky skontrolujte po odchode vodiča, vodič nečaká na kontrolu obsahu pri odovzdávaní – skryté vady je možné ohlásiť odosielateľovi do 3 dní po prevzatí zásielky a zažiadať o spísanie zápisu o škode.
Firma Ecotech si vyhradzuje právo podľa vlastnej úvahy odmietnuť poskytovanie služieb, prípadne aj zrušiť objednávky, a to v prípade, že zákazník svojím správaním alebo konaním porušia príslušné právne predpisy alebo svojím správaním alebo konaním poškodí záujmy firmy Ecotech.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Tovar zasielame na dobierku.

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na dodávaný tovar poskytujeme záruku po dobu 24 mesiacov a na kapacitu akumulátorov 6 mesiacov, pokiaľ nie je u jednotlivých položiek uvedené inak (napríklad u výpredajového tovaru).
Záručná doba výrobku začína dňom vyexpedovania výrobku zo skladu (tj. dátumom zhodným s daňovým plnením uvedeným na faktúre, prípadne na dodacom liste).
Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu podať správu predávajúcemu o vadách tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka. V záručnej dobe má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chýb výrobku.
Záručná doba môže byť u jednotlivých druhov tovaru predĺžená za príplatok.
Záruka sa nevzťahuje najmä na závady spôsobené prírodnými živlami, poškodením pri doprave, mechanickým poškodením, neodbornou obsluhou či inštaláciou, opotrebením primeraným dobe a spôsobu používania výrobku, neoprávneným zásahom do elektrickej alebo mechanickej časti výrobku, nedodržaním predpísaných parametrov pre prevádzkovanie.
Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na vlastné náklady, s kompletným príslušenstvom (káble, konektory apod.) s presným popisom reklamovanej závady a s kópiou faktúry a to na adresu prevádzkarne: Ecotech, Okružní 97, 463 31 Mníšek u Liberce, Česká Republika.
Tovar je prijaté s výhradou možnosti zamietnutia záruky.
Tovar, ktorý bude do reklamácie dodaný nekompletný, nemusí byť vyreklamovaný, alebo môže byť účtovaný manipulačný poplatok 500,– CZK. Poplatok 300,– CZK/hod. za diagnostiku závady môže byť účtovaný z nasledujúcich dôvodov: závada bude spôsobená užívateľom, závada sa neprejaví (nebude zistená žiadna závada), nebude presne špecifikovaná závada. Pri mimozáručných a pozáručných opravách ďalej účtujeme poplatok 300,– CZK/hod. za realizáciu samotnej opravy.
V prípade, že nebude zistená žiadna závada alebo reklamácia nebude uznaná, budú takisto účtované náklady spojené s vrátením tovaru zákazníkovi, a to konkrétne manipulačný poplatok vo výške 250,– CZK a ďalej dopravné a dobierkové (doprava na Slovensko) vo výške 450,– CZK.
V niektorých prípadoch, kedy oprava vyžaduje zaslanie tovaru k výrobcovi alebo zaslanie náhradných dielov od výrobcu, môže oprava trvať dlhšie – aj niekoľko mesiacov. Vždy sa však riadime príslušným ustanovením občianskeho alebo obchodného zákonníka.
Záruku na konštrukčné chyby poskytujeme po dobu 24 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na:
bežná mechanická opotrebenia
závady spôsobené nesprávnou manipuláciou
závady spôsobené neodbornou montážou a inštaláciou:
Napríklad, ak je elektromotor vypletený do ráfika tak, že celok nie je riadne vycentrovaný, takže dochádza k predčasnému opotrebovaniu elektromotora (najmä pokiaľ ide o elektromotor s planétovou prevodovkou), alebo ak pri inštalácii diskovej brzdy sú pre uchytenie diskovej brzdy použité skrutky s prílišnou dĺžkou drieku, takže také príliš dlhé skrutky zasahujú do vnútra elektromotora a spôsobí tak mechanické poškodenie vnútorných častí elektromotora (preto aj dĺžku skrutiek prípadne dodávaných výrobcom je potrebné pred osadením overiť vzhľadom na hrúbku konkrétneho typu diskovej brzdy vrátane dištančnej podložky a v prípade nutnosti použiť skrutky s adekvátnou dĺžkou ). Ak disková brzda nie je osadená, je nutné na upínacie otvory umiestniť záslepku dodávanú s elektromotorom (pomocou vhodných krátkych skrutiek s primeranou dĺžkou), aby dovnútra elektromotora nemohla vniknúť voda (napríklad za dažďa) a nemohla tak spôsobiť nezvratné poškodenie elektromotora, na ktorý by potom v takom prípade (neosadenie záslepky) nebolo možné uplatniť záruku
závady spôsobené nedodržaním technologického postupu montáže a inštaláciu: 
Napríklad pri nedodržaní odporúčaní, ktoré je uvedené v návode pre montáž, kedy pri upevnení do vidlice musí byť koleso dotiahnuté tak, aby sa nepretáčalo, nesmie však byť dotiahnuté príliš, aby tým nedošlo k úplnej eliminácii minimálnej axiálna vôle motora, ktorá je daná z výroby 
na skraty a prepólovaniu na elektrickom zariadení
na poškodenie elektrobicykle pri prestavbe zadného kolesa na prednej, ktorú si zákazník robí sám
Zvlášný pozornosť je potrebné venovať akumulátorom, ktoré je potrebné ihneď po dojatie dobiť – ponechanie batérie v nenabitom stave môže už po niekoľkých dňoch spôsobiť jej absolútnej znehodnotenie, v lepšom prípade podstatné zníženie životnosti a stratu kapacity.
Osobitná pozornosť je taktiež potrebné venovať akýmkoľvek elektronickým prvkom, ktoré musia byť zabezpečené proti vniknutiu vody za dažďa.
Pri prípadnej reklamácii musí byť dodaný späť predajcovi celý kit tak ako bol u predajcu zakúpený. Nemožno reklamovať iba jednotlivé komponenty.

VRÁTENIE ZAKÚPENÉHO TOVARU

Vrátenie tovaru sa riadi Občianskym zákonníkom
Tovar musí byť prepravený na vyššie uvedenú adresu spolu s kópiou faktúry a písomným odôvodnením žiadosti o vrátenie.
Tovar musí byť vrátený kompletný, nepoškodený av originálnom balení.

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetok obsah internetovej prezentácie firmy Ecotech vrátane textu, profilu, logá, ikon, obrázkov, návodov, prospektov a ďalšieho softvéru je vo vlastníctve firmy Ecotech a je chránený českými a popr. medzinárodnými právnymi predpismi o ochrane autorských práv. Firma Ecotech má výhradné právo na výber, usporiadanie a zoskupenie všetkého obsahu. Aj takáto kompilácia podlieha ochrane podľa príslušných slovenských a medzinárodných právnych predpisov. Všetok použitý softvér je vo vlastníctve firmy Ecotech alebo dodávateľov príslušného softvéru a je chránený českými a medzinárodnými právnymi predpismi. Obsah celého webu spolu s príslušným softvérom môže byť využívaný na predaj výhradne firmou Ecotech
Akékoľvek iné použitie celého webu vrátane jej reprodukcie, modifikácie, distribúcie, prenosu, replublikovanie, vystavovanie a prevádzkovanie je bez písomného súhlasu firmy Ecotech zakázané.

POZNÁMKY

Predajca nie je v žiadnom prípade zodpovedný za priame, nepriame či následné poškodenie, stratu času alebo ďalšie straty spôsobené kupujúcemu v súvislosti s nákupom, inštaláciou, prevádzkou alebo poruchou výrobku.
Vyhradzujeme si právo prípadných zmien obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.
Kupujúci svojim podpisom a prevzatím tovaru od doručiteľa potvrdzuje a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami v plnom rozsahu.