Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKY

Zboží lze objednat elektronickou objednávkou z webu, E-mailem nebo telefonicky.

DODACÍ LHŮTY A DODACÍ PODMÍNKY

Zboží, které je skladem, dodáváme do 5ti pracovních dnů

Zboží dodáváme na dobírku službou PPL (na Slovensko partnerskou službou DHL) v souladu s platnými sazebníky těchto dopravců.

POŠKOZENÍ ZÁSILKY

Obchodní balík: Pro uplatnění škody vzniklé dopravou je zákazník povinen zboží při obdržení ihned zkontrolovat a sepsat s dopravcem reklamační protokol.

PPL balík: Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody. Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit odesílateli do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.

Firma Ecotech si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy odmítnout poskytování služeb, případně i zrušit objednávky, a to v případě, že zákazník svým chováním nebo jednáním poruší příslušné právní předpisy nebo svým chováním nebo jednáním poškodí zájmy firmy ECOTECH.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží zasíláme na dobírku.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Na dodávané zboží poskytujeme záruku po dobu 24 měsíců a na kapacitu akumulátorů 6 měsíců, pokud není u jednotlivých položek uvedeno jinak (například u výprodejového zboží).

Záruční doba výrobku začíná dnem vyexpedování výrobku ze skladu (t.j.datem shodným s daňovým plněním uvedeným na faktuře, případně na dodacím listu).

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu podat zprávu prodávajícímu o vadách zboží, na které se vztahuje záruka. V záruční době má kupující právo na bezplatné odstranění vad výrobku.

Záruční doba může být u jednotlivých druhů zboží prodloužená za příplatek.

Záruka se nevztahuje zejména na závady způsobené přírodními živly, poškozením při dopravě, mechanickým poškozením, neodbornou obsluhou či instalací, opotřebením přiměřeným době a způsobu používání výrobku, neoprávněným zásahem do elektrické nebo mechanické části výrobku, nedodržením předepsaných parametrů pro provozování.

Reklamované zboží je třeba doručit na vlastní náklady, v původním stavu t.j. s veškerým příslušenstvím (kabely, konektory apod.), s přesným popisem reklamované závady a s kopií faktury na adresu provozovny: Ecotech, Okružní 97, 463 31 Mníšek u Liberce.

Zboží je přijato s výhradou možnosti zamítnutí záruky.

Zboží, které bude do reklamace dodáno nekompletní, nemusí být vyreklamováno, nebo může být účtován manipulační poplatek 500,– Kč. Poplatek 300,– Kč/hod. za diagnostiku závady může být účtován z následujících důvodů: závada bude způsobena uživatelem, závada se neprojeví (nebude zjištěna žádná závada ), nebude přesně specifikována závada. Při mimozáručních a pozáručních opravách dále účtujeme poplatek 300,– Kč/hod. za provedení samotné opravy. 

V případě, že nebude zjištěna žádná závada nebo reklamace nebude uznána, budou rovněž účtovány náklady spojené s vrácením zboží zákazníkovi, a to konkrétně manipulační poplatek ve výši 250,– Kč a dále dopravné a doběrečné (PPL) ve výši 150,– Kč.

V některých případech, kdy oprava vyžaduje zaslání zboží k výrobci nebo zaslání náhradních dílů od výrobce, může oprava trvat déle – i několik měsíců. Vždy se však řídíme příslušným ustanovením občanského či obchodního zákoníku.

Záruku na konstrukční vady poskytujeme po dobu 24. měsíců

Záruka se nevztahuje na:

běžná mechanická opotřebení

závady způsobené nesprávnou manipulací

závady způsobené neodbornou montáží a instalací:

Například pokud je elektromotor vypleten do ráfku tak, že celek není řádně vycentrován, takže dochází k předčasnému opotřebení elektromotoru (zejména pokud jde o elektromotor s planetovou převodovkou), nebo pokud při instalaci diskové brzdy jsou pro uchycení diskové brzy použity šrouby s přílišnou délkou dříku, takže takové příliš dlouhé šrouby zasahují do vnitřku elektromotoru a způsobí tak mechanické poškození vnitřních částí elektromotoru (proto i délku šroubů  případně dodávaných výrobcem je třeba před osazením ověřit s ohledem na tloušťku konkrétního typu diskové brzdy včetně distanční podložky a v případě nutnosti použít šrouby s adekvátní délkou). Pokud disková brzda není osazena, je nutno na upínací otvory umístit záslepku dodávanou s elektromotorem (pomocí vhodných krátkých šroubů s přiměřenou délkou), aby dovnitř elektromotoru nemohla vniknout voda (například za deště) a nemohla tak způsobit nevratné poškození elektromotoru, na který by potom v takovém případě (neosazení záslepky) nebylo možno uplatnit záruku

závady způsobené nedodržením technologického postupu montáže a instalace: 

Například při nedodržení doporučení, které je uvedeno v návodu pro montáž, kdy při upevnění do vidlice musí být kolo dotaženo tak, aby se neprotáčelo, nesmí však být dotaženo přespříliš, aby tím nedošlo k naprosté eliminaci minimální axiální vůle motoru, která je dána z výroby 

na zkraty a přepólování na elektrickém zařízení

na poškození elektrokola při přestavbě zadního kola na přední, kterou si zákazník provádí sám

Zvlášní pozornost je potřeba věnovat akumulátorům, které je potřeba ihned po dojetí dobít – ponechání baterie v nenabitém stavu může již po několika dnech způsobit její naprosté znehodnocení, v lepším případě podstatné snížení životnosti a ztrátu kapacity.

Zvláštní pozornost je také potřeba věnovat veškerým elektronickým prvkům, které musí být zabezpečeny proti vniknutí vody za deště.

Při případné reklamaci musí být dodán zpět prodejci celý kit tak jak byl u prodejce zakoupen. Nelze reklamovat pouze jednotlivé komponenty.

VRÁCENÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

Vrácení zboží se řídí občanským zákoníkem

Zboží musí být dopraveno na výše uvedenou adresu spolu s kopií faktury a písemným odůvodněním žádosti o navrácení.

Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené a v originálním balení.

AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerý obsah internetové prezentace firmy ECOTECH včetně textu, profilu, loga, ikon, obrázků, návodů, prospektů a dalšího softwaru je ve vlastnictví firmy ECOTECH a je chráněn českými a popř. mezinárodními právními předpisy o ochraně autorských práv. Firma ECOTECH má výhradní právo k výběru, uspořádání a seskupení veškerého obsahu. I taková kompilace podléhá ochraně podle příslušných českých a mezinárodních právních předpisů. Veškerý použitý software je ve vlastnictví firmy ECOTECH nebo dodavatelů příslušného softwaru a je chráněn českými a mezinárodními právními předpisy. Obsah celého webu spolu s příslušným softwarem může být využíván k prodeji výhradně firmou ECOTECH

Jakékoliv jiné použití celého webu včetně její reprodukce, modifikace, distribuce, přenosu, republikace, vystavování a provozování je bez písemného souhlasu firmy ECOTECH zakázané.

POZNÁMKY

Prodejce není v žádném případě odpovědný za přímé, nepřímé či následné poškození, ztrátu času nebo další ztráty způsobené kupujícímu v souvislosti s nákupem, instalací, provozem nebo poruchou výrobku.

Vyhrazujeme si právo případných změn obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Kupující svým podpisem a převzetím zboží od doručitele potvrzuje a souhlasí s těmito obchodními podmínkami v plném rozsahu.