Pokyny pro obsluhu baterií

Výkonnost a životnost baterií mohou být optimalizovány dodržováním následujících zásad.

 1. Nepoužívejte baterie ve zcela uzavřeném prostředí! Prostor umístění by měl být přiměřeně větrán.
 2. Abyste dosáhli maximální životnosti, nabíjejte baterii ihned po jejím vybití. Ponechání baterie v nenabitém stavu může již po několika dnech způsobit její naprosté znehodnocení, v lepším případě podstatné snížení životnosti a ztrátu kapacity. Nikdy baterie neskladujte ve vybitém stavu! Rovněž doporučujeme aby jste se seznámili s dovolenými hodnotami nabíjecího a vybíjecího proudu a napětí.
 3. Dovolená okolní teplota je od -15°C do 50°C, avšak teplota mezi 20°C až 25°C prodlužuje životnost. Toto neplatí pro speciální typy baterií s vysokou teplotní odolností..
 4. Pevně utáhněte přípojky / konektory baterie a chraňte ji před možnými nárazy a vibracemi!
 5. Doporučená vzdálenost mezi bateriemi je od 5 do 10 mm.
 6. Vyvarujte se použití baterií kapacitně odlišných, různého stáří a od různých výrobců, neboť odlišné vlastnosti mohou způsobit poškození baterií nebo zařízení.
 7. Mají-li baterie být zapojeny v sérii a dodávat více než 100V, je třeba zajistit správné zacházení, abyste předešli elektrickému úrazu.
 8. Letování není přípustné. Pokud je však takový způsob nevyhnutelný, mělo by být prováděno maximálně po dobu 3 sekund a použito 100 W el. měděné páječky.
 9. K dosažení dlouhé životnosti je nutné, aby mezi baterie s celkovým napětím větším než 60 V a zařízením, na/ve kterém jsou umístěny, byl vložen plastový, pryžový nebo jiný izolátor. Rovněž odpor mezi bateriemi a regálem udržujte na hodnotách větších než jeden MegaOhm, kromě toho, že regál ochráníte chráničem, detekujícím přítomnost nežádoucího elektrického napětí.
 10. Baterii, která vykazuje odlišnou výkonnost, má poškozený plášť nebo vyteklý elektrolyt, vyměňte!

Výstraha

 1. Baterie nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm.
 2. Udržujte baterie čisté! Otírejte je suchým nebo jemně navlhčeným hadrem! Nikdy nepoužívat oleje, benzín, ředidla, nebo jiná organická rozpouštědla.
 3. Nikdy baterie nerozebírejte! Kdyby se stalo, že se dostanete do kontaktu s kyselinou sírovou, umyjte zasažené místo důkladně čistou vodou. Dojde-li k zasažení očí, vypláchněte je pitnou vodou a navštivte co nejdříve lékaře!
 4. Při kontrole nebo prohlídce baterií noste gumové rukavice, abyste se vyhnuli zásahu el. proudem!
 5. Nikdy neházejte baterie do ohně!
 6. Nezapojujte baterie v blízkosti žádného tepelného zdroje!